ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้าง ?

-network_

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT เป็นคำที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันนี้เกือบทุกสายอาชีพ ล้วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของ ‘เทคโนโลยีสารสนเทศ’ แทบทั้งนั้น ซึ่งคำว่า ‘เทคโนโลยีสารสนเทศ’ มาจากคำว่าเทคโนโลยีและคำว่า สารสนเทศมารวมกัน ซึ่งแต่ล่ะคำมีความหมายเป็นของตัวเองดังนี้…

it_

1.เทคโนโลยี (Technology) นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในกระบวนผลิต , สร้าง , ช่วยดำเนิน งาน ตลอดจนนำมาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งไม่ได้มีตามธรรมชาติ ช่วยทำให้มนุษย์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจากเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและดำเนินงานในด้านต่างๆ

2.สารสนเทศ (Information) เป็นผลลัพธ์อันเกิดมาจากการประมวลผลข้อมูลดิบ ทั้งจัดข้อมูล , เรียงลำดับข้อมูล ,คำนวณรวมทั้งสรุปผล หลังจากนั้นก็นำข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์แล้ว มานำเสนอในรูปแบบของรายงานเช่น ข่าว , ความรู้ทางวิชาการ และธุรกิจ

เมื่อนำเอาคำว่า ‘เทคโนโลยี’ กับ ‘สารสนเทศ’ มารวมเข้าด้วยกันแล้ว จึงสามารถสรุปได้ว่า ‘เทคโนโลยีสารสนเทศ’ เป็นการประยุกต์นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาจัดสารสนเทศตามต้องการ จากการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีโทรคมนาคม รวมทั้งความรู้ในการดำเนินงานสารสนเทศในขั้นตอนต่างๆ  ทำให้คำว่า ‘เทคโนโลยีสารสนเทศ’ ในปัจจุบันมีความหมายกว้างขวางมาก ซึ่งสามารถจำแนกตามการพบเจอในชีวิตประจำวันได้ดังนี้

  1. เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเข้าระบบ เช่น ในการสอบแข่งขันที่มีผู้สอบจำนวนมาก ทางสถานศึกษาก็จะให้ใช้ดินสอระบายตามวงกลมที่เลือกตอบ เพื่อนำไปให้ ‘เครื่องอ่าน’ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยความรวดเร็ว โดยเป็นการทุ่นกำลังมนุษย์ หรือเมื่อคุณไปซื้อสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า ก็มี Bar code ปรากฏอยู่บนสินค้าทุกชิ้น พนักงานก็จะนำสินค้าผ่านเครื่องตรวจ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรวบรวมทั้งแสดงราคา และบันทึกว่าสินค้าประเภทนี้ถูกซื้อไปเท่าไหร่แล้ว
  2. ประมวลผล ข้อมูลที่รวบรวมมาได้จะต้องนำมาเก็บในสื่อต่างๆ เช่น CD , ไฟล์.MP3 เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่าน็จะถูกนำมาประมวลผลตามจุดประสงค์ต่างๆ เช่น แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม , เรียงลำดับข้อมูล , คำนวณ รวมทั้งคัดแยกข้อมูลให้เป็นระเบียบ
  3. แสดงผลลัพธ์ อุปกรณ์ที่ในการแสดงผลลัพธ์นั้นมีประสิทธิภาพสูงมาก ทั้งแสดงเป็นตัวหนังสือ , รูปภาพ รวมทั้งพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ สำหรับการแสดงผลลัพธ์นั้น ก็มีทั้งแสดงเป็นภาพ, เสียง , วีดีทัศน์ เป็นต้น
  4. สำเนา เมื่อนำข้อมูลมาเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ การทำสำเนาก็จะสามารถทำได้ง่าย รวมทั้งจัดทำได้เป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ช่วยในการทำสำเนา จึงเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร , CD , Flash Drive ซึ่งทำสำเนาได้จำนวนมาก
  5. สื่อสารโทรคมนาคม เป็นส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่ หรือ นำไปยังปลายทางจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันมีอุปกรณ์โทรคมนาคมหลายประเภททั้ง โทรเลข , โทรศัพท์ , เส้นใยนำแสง , เคเบิลใต้น้ำ เป็นต้น