เทคโนโลยีคืออะไรและหน้าที่ของระบบมีอะไรบ้าง ?

System_of_technology

‘เทคโนโลยี’ เป็นการใช้ปัจจัยต่างๆซึ่งมีความสำคัญผสมผสานเข้าด้วยกัน ทั้ง ความรู้ , อุปกรณ์ , ความคิด , หลักการ , เทคนิค , ระเบียบวิธี , กระบวนการ รวมทั้งเป็นการนำศาสตร์วิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์อันทันสมัย รวมทั้งวิธีต่างๆมาประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นวิธีเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มีมากกว่าเคยเป็นมา

ในช่วงผ่านมา ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามามีเข้ามามีความสำคัญเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมามากมาย ทั้ง เรียนรู้ , ผลิต ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากไอเดียใหม่ๆ ทำให้เกิดผลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ , สังคม , การเมือง , สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม การเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้สังคมมนุษย์ เติบโตเป็นสังคมที่ดำรงชีวิตอย่างสลับซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ปราศจากพรมแดนมาขว้างกัน

‘กระแสโลกาภิวัฒน์’ ดำเนินเข้ามาสู่นานาประเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งมาจากการผสมผสาน 4 องค์ความรู้เข้าด้วยกัน คือ อิเล็กทรอนิกส์ , คอมพิวเตอร์ , โทรคมนาคม , ข่าวสาร ทำให้ทุกประเทศโลกแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมสื่อสารกันได้ทุกหนทุกแห่งได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ บริหารได้ทุกเวลา รวมถึงทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุนซื้อ-ขาย รวมทั้งทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว…

technology__

ระบบของเทคโนโลยี

‘ระบบ’ ประกอบด้วยทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ Input , Process , Output ซึ่งแปลว่า อะไรก็ตามที่เป็น ‘ระบบ’ ขั้นตอนทำงานของทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ต่อกัน ยกตัวอย่างเช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย มี Input คือ ‘น้ำเสีย’ ซึ่งมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องนำมาผ่าน Process เพื่อบำบัดอย่างเหมาะสม จนได้ผลลัพธ์คือน้ำใสสะอาดที่ได้รับบำบัดแล้ว

ทั้งนี้ระบบเทคโนโลยี เป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหารวมทั้งนำมาตอบสนองความต้องการ จากการใช้ระบบเทคโนโลยี แบ่งองค์ประกอบออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่…

 • Input คือ ปัญหาที่ต้องแก้ไข หรือ ความประสงค์ของมนุษย์
 • กระบวนเทคโนโลยี คือ ขั้นตอนแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความเรียกร้องมนุษย์ โดยใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลผลิตตามความประสงค์
 • ผลผลิต คือ สิ่งที่ได้มาอันเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยี หรือผลสุดท้ายอันพึงประสงค์ที่ได้มาจากกระบวนการแก้ปัญหานั่นเอง ซึ่งผลผลิตประเภทนี้อาจเป็นชิ้นงาน บางครั้งอาจเป็นวิธีการก็ได้
 • ทรัพยากรทางเทคโนโลยี คือ สิ่งจำเป็นที่ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประการสุดท้ายนั่นเอง โดยทรัพยากรเทคโนโลยีสามารถแบ่งออกเป็น 7 ข้อ ได้แก่ มนุษย์ , ข้อมูลสารสนเทศ , เครื่องมือ , พลังงาน , ทุน-ทรัพย์สิน และเวลา
 • ปัจจัยที่มีส่วนขัดขวางเทคโนโลยีมีมากมายหลายสิ่ง มันคือสิ่งอันเป็นข้อจำกัด , ข้อพิจารณา รวมทั้งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง โดยมันจะทำให้การแก้ปัญหาได้ผลลัพธ์แตกต่างกันออกไป เช่น มีต้นทุนต่ำ , มีเวลาอันจำกัด ปราศจากความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งขาดทักษะ

 ประโยชน์ของเทคโนโลยี

 • ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์
 • เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์
 • อำนวยความสะดวกสบาย
 • ประหยัดเวลา
 • ทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • โลกมีความทันสมัยล้ำหน้า