-network_

ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้าง ?

January 9, 2019 admin 0

  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT เป็นคำที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันนี้เกือบทุกสายอาชีพ ล้วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของ ‘เทคโนโลยีสารสนเทศ’ แทบทั้งนั้น ซึ่งคำว่า ‘เทคโนโลยีสารสนเทศ’ มาจากคำว่าเทคโนโลยีและคำว่า สารสนเทศมารวมกัน ซึ่งแต่ล่ะคำมีความหมายเป็นของตัวเองดังนี้… 1.เทคโนโลยี (Technology) นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในกระบวนผลิต , สร้าง , ช่วยดำเนิน งาน ตลอดจนนำมาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งไม่ได้มีตามธรรมชาติ ช่วยทำให้มนุษย์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจากเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและดำเนินงานในด้านต่างๆ […]