System_of_technology

เทคโนโลยีคืออะไรและหน้าที่ของระบบมีอะไรบ้าง ?

February 9, 2019 admin 0

‘เทคโนโลยี’ เป็นการใช้ปัจจัยต่างๆซึ่งมีความสำคัญผสมผสานเข้าด้วยกัน ทั้ง ความรู้ , อุปกรณ์ , ความคิด , หลักการ , เทคนิค , ระเบียบวิธี , กระบวนการ รวมทั้งเป็นการนำศาสตร์วิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์อันทันสมัย รวมทั้งวิธีต่างๆมาประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นวิธีเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มีมากกว่าเคยเป็นมา ในช่วงผ่านมา ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามามีเข้ามามีความสำคัญเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมามากมาย ทั้ง […]